4x4 logo

4×4 Junior Triál – Szabályzat

Rendezvény felelős: Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület
7900 Szigetvár, Basa u. 41.
Szakmai, műszaki felelős: Fajcsi Zsolt
Nevezés:

[email protected]

+36 20 951 4504

Honlap: www.4x4trial.hu

1.0. A szabályzat

A mindenkor érvényben lévő 4×4 Junior Triál Szabályzatot a Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület (továbbiakban: M.T.T.E.) adja ki.

1.1. A rendezvény

A 4×4 junior triál két- vagy négykerék meghajtású buggy-k vezetési tudásának elsajátítása egy lezárt területen.

A rövid távú, terepspecifikusan kialakított szekciók teljesítésének célja a jármű vezetési tudás, illetve a jármű feletti uralom elsajátítása minél fiatalabb korban.

A cél az utánpótlás nevelése, ezen technikai sport megismertetése, a természet- és környezetvédelemre való nevelés már kisgyermekkortól – nem az egymás elleni küzdelem.

1.2. Nevezési feltételek

1.2.1. A járművet vezető gyermek

Minden esetben szülői/gondviselői hozzájárulás szükséges (ennek hiányában nincs lehetőség az edzésen való részvételre). Az edzésre a járművet vezető gyermek szülője/gondviselője nevez, ő vállal minden magán- és büntetőjogi felelősséget a gyermek és a járműve által okozott károkért (ezen felelősség vállalásával egy járművel több gyermek is rajtolhat). A nevezés leadásánál a többszörös rajtot jelezni kell. Amennyiben a jármű nem a nevező tulajdona, úgy tulajdonosi hozzájárulás szükséges annak használatához.

A járművet vezető gyermeknek az M.T.T.E. által kiadott licensszel kell rendelkeznie.

Nevezni 6-12 éves korig lehet kezdő és haladó kategóriában. A kategóriába való besorolás minden esetben a szakmai felelős döntése alapján történik – ha szükséges, előzetes egyeztetés és tudásszint felmérésének figyelembevételével.

Az edzésen a jármű vezetésére alkalmas egészségügyi állapotban lévő gyermek vehet részt. Ennek tényét a nevezést leadó szülő/gondviselő a nevezési lap aláírásával elismeri.

Előzetes nevezés esetén kötelező a buggyról bal elölről, illetve jobb hátulról készült fotókat küldeni, a műszaki adatlappal és a gyermek életkorának feltüntetésével együtt.

1.2.2. A jármű

A járműnek a rendezvény teljes időtartama alatt meg kell felelnie az M.T.T.E. által támasztott műszaki előírásoknak, rendelkezéseknek (lásd: 4×4 Junior Triál Műszaki Rendelkezések).

A járműnek az M.T.T.E. által kiadott gépkönyvvel kell rendelkeznie.

Kategóriák:

4×4 JUNIOR TRIAL – KEZDŐ

4×4 JUNIOR TRIAL – HALADÓ

1.3. Reklám

A résztvevők a nevezés leadásával kötelezik magukat a rendezvény idejére, hogy a rajtszámot és az M.T.T.E. szponzor reklámot a járművön elhelyezzék a szakmai felelős utasításai szerint. Adott esetben erre a célra a járművön szabad felületet kell fenntartani.

Olyan reklámot, amely az M.T.T.E. szponzorokkal direkten konkurál, le kell takarni, vagy el kell távolítani.

1.4. A rendezvény megtartásának feltételei

A 4×4 junior triál edzés megvalósulása a 4×4 Triál Bajnokság adott futamának keretein belül történik, ezért alapfeltétel a bajnokság futamának megrendezése. Adott esetben az M.T.T.E.  vezetősége dönthet arról, hogy csak a 4×4 junior triál edzést tartja meg az előre kiírt időpontban. Mindkét esetben minimum három előnevezés szükséges.

1.4.1. Nevezési díj

A nevezési díj befizetése történhet készpénzben vagy átutalással (az utalás tényét a nevezéskor igazolni kell):

  • előnevezés esetén: 20.000.- Ft
  • helyszíni nevezés esetén: 20.000.- Ft

Az előnevezést minden esetben a rendezvény kezdete előtt legalább három héttel lehet leadni. Az adott rendezvény előnevezési határidejének lejáratát az M.T.T.E. honlapján teszi közzé.

Amennyiben a nevező a nevezési díjat befizette, azonban bármely körülmény miatt a rendezvényen nem vesz részt, a nevezési díjat a rendező nem téríti meg. Kivételt képeznek az alábbi esetek:

  • A részvételi szándék visszavonása a rendezvény előtt legkésőbb 3 héttel: a nevezési díj 100%-át visszatérítjük, vagy külön kérésre a következő rendezvény nevezésébe beszámítjuk.
  • A részvételi szándék visszavonása a rendezvény előtti 3 héten belül: a rendező egyéni elbírálás alapján, méltányossági szempontokat figyelembe véve dönt a nevezési díj visszatérítéséről vagy annak mértékéről.

Amennyiben a szervező, rendező úgy dönt, hogy nem tartja meg a rendezvényt, úgy a nevezési díj 100 %-át visszatéríti a nevezőknek, vagy külön kérésre a következő rendezvény nevezési díjába beszámítja.

Lehetőség van az egynapos részvételre, ez esetben a nevezési díj arányaiban változik, melyet az M.T.T.E. határoz meg.

1.4.2. Nevezés elutasítása

A rendezőnek jogában áll a nevezéseket indoklás nélkül elutasítani. Továbbá elutasításra kerül a nevezés, amennyiben a részvételi feltételeknek a járművet vezető gyermek vagy a jármű nem felel meg.

1.4.3. Nevezés elfogadása

A nevezés elfogadásával megállapodás jön létre a rendező és a résztvevő között. A rendező a nevezést nem köteles írásban visszaigazolni.

1.5. Műszaki átvétel

A műszaki átvételen a résztvevőknek a járművel (buggy) és a szülővel/gondviselővel kell megjelenniük, a biztonsági felszereléseket be kell mutatniuk.

Kötelező felszerelés:

  • biztonsági öv
  • sisak
  • hosszú, zárt ruházat (anyaga: pamut)

Ajánlott felszerelés:

  • kesztyű
  • védőszemüveg

A járműveknek a rendezvény teljes időtartama alatt meg kell felelniük a 4×4 Junior Triál Műszaki Rendelkezések valamennyi pontjának.

A műszaki előírásoknak meg nem felelő járműveket vissza kell utasítani. Pótolható, kiküszöbölhető hiányok esetén újbóli bemutatás rendelhető el. Felszólítás nélkül újbóli bemutatás szükséges minden esetben, ha a járművek a műszaki átvétel után sérülnek. A sérülés után helyreállított jármű csak a műszaki felelős szakvéleményezését és engedélyezését követően folytathatja az edzést.

1.6. 4×4 Junior Triál szekció felépítése

Rendezvényenként minimum egy, lehetőség szerint két szekció kerül kialakításra, melynek nagyságáról, elhelyezkedéséről és terepadottságairól a szekciót kitűző szakmai felelős dönt.

A szekciók jól látható szalaggal vannak körül határolva. A szalagok közötti legkisebb távolság öt méter.

1.6.1. A szekció kapuk

A kapuk kezdő és haladó kategóriánként színekkel és számokkal kerülnek megkülönböztetésre, 8x8cm alapterületű, piros alapon fekete (kezdő), illetve fehér (haladó) számjelöléssel.

Szekciónként maximum öt kapu kijelölésére kerül sor, melyeknél minden esetben menetirány szerint bal oldalt helyezkedik el a kapu sorszámát jelölő tábla. A kapuk szélessége minimum két méter, vízszintesen mérve, magasságuk minimum kb. egy méter a földtől számítva. A kapuk egymástól való távolsága legalább öt méter, légvonalban mérve legalább három méter a két kapu legközelebb eső karói közötti távolság (pl. 180°-os hajtűkanyaroknál).

A startot és célt jelölő tábla szintén a kapuk bal oldalán helyezkednek el. Ezek jelölése 15x8cm alapterületű, fehér alapon fekete START, illetve CÉL felirattal ellátott, a start kapun a szekcióban található kapuk számának megjelölésével.

1.6.2. A szekció teljesítésének szintideje

A szekciók teljesítésének szintideje nincs meghatározva, azonban a szakmai felelős vagy a szekció felügyelők dönthetnek a teljesítés megszakításáról, befejezéséről.

1.7. 4×4 Junior Triál szekció teljesítése

1.7.1. Előkészületek

A szekciók teljesítése az adott 4×4 triál versenyforduló első napján (szombaton), 10-15 óra között történik, egy óra ebédszünettel, kisebb igény/szükség szerinti megszakításokkal, csoportosan, a szekciófelügyelő vezetésével. A zárónapon (vasárnap) a szakmai felügyelő döntése alapján lehetőség van újabb szekciók teljesítésére.

A szekció teljesítésére várakozó járművezető gyermekek kötelesek betartani a felügyelők által meghatározottakat (álló motorral történő sorban állás, fegyelmezett viselkedés, stb.). A motor indítása, a szekció teljesítésének megkezdése kizárólag a szekciót felügyelők utasítására történhet.

1.7.2. A szekció teljesítése

A kezdő és haladó kategóriák számára egyaránt kötöttek/meghatározottak az útvonalak, vagy a szakmai felelős döntése alapján szabadon választhatóak.

A szekció megkezdése a startkapun át kezdődik (előrefelé behajtva), az öt kapu teljesítése sorban, egymás után történik (a kapukon lévő számozás szerinti sorrendben), a szekció elhagyása a célkapun keresztül történik. Minden kapun előrefelé kell áthajtani – ez vonatkozik a start és cél kapukra is.

1.7.3. Biztonsági rendelkezések

A szekció teljesítése alatt a járműben csak a járművet vezető gyermek tartózkodhat. Kivételes esetben a szekció felügyelő engedélyével, a szülő/gondviselő beleegyezésével – amennyiben a jármű kétszemélyes – navigátor segítheti a szekció teljesítését. A szekció teljesítése közben a vezető (és ha van, a navigátor) nem hagyhatja el a járművet, nem kapcsolhatja ki a biztonsági övét, nem kapcsolhatja ki, illetve nem veheti le a bukósisakot. Kivétel, ha a szekció felügyelő erre külön utasítást ad, illetve ennek megvalósulását elősegíti.

A szekció felügyelők kék megkülönböztető mellényben felügyelik és segítik a járművet vezető gyermekeket.

Szekción belül csak a járművet vezető (és navigáló) gyermek és a felügyelők tartózkodhatnak. Kivételt képez az egyesület által kiadott „FOTÓ” felirattal ellátott mellényt viselő személy.

A felügyelők felkérésére, felszólítására szülő/gondviselő is beléphet a szekcióba, viszont az ott tartózkodás ideje alatt köteles betartani a szekció felügyelők utasításait.

A rendezvény ideje alatt a résztvevőknek a rendezvényvezetők, a szakmai felelős, a szekció felügyelők és a pályabírók utasításait kell betartaniuk.

1.8. Értékelés

Mivel a rendezvény célja az utánpótlás nevelése (lásd: 4×4 Junior Triál Szabályzat 1.1.), ezért pontozásra, adott időn belüli teljesítésre nincs szükség, így díjazásra sem kerül sor.

Elismerésként az M.T.T.E. minden esetben oklevelet/emléklapot ad a résztvevőknek, és lehetőség szerint apróbb ajándékokkal ismeri el teljesítményüket.

1.9. Sportbüntetések különleges tényállásai 

A rendezvényen résztvevő gyermekek és szüleik/gondviselőik a rendezőkkel és a sportmegfigyelőkkel szemben sportszerű viselkedésre kötelesek. Minden olyan cselekedettől tartózkodni kell, amely a terepjárósport érdekeit sértheti. A szándékos károkozás, a tiszteletlen magatartás tanúsítása a rendezőség irányába a versenyből való azonnali kizárást vonja maga után. Súlyosabb esetben az M.T.T.E. hivatalból eljárást kezdeményez.

1.10. Alkalmazási- és értelmezési kérdések

A rendezvény szervezési részéről kizárólag az M.T.T.E. vezetősége adhat tájékoztatást.

A kiírási rendelkezések értelmezése a szakmai felelős és legfelső fokon az M.T.T.E. szakmai felelőse, illetve a vezető bíró joga.

Az M.T.T.E., valamint annak megbízottja felé – a szekciófelügyelő döntéseiből és intézkedéseiből adódóan – kártérítési igény nem nyújtható be, szándékos vagy durva gondatlanságból következő károkozást kivéve.

1.11. Felelősség kizárása (veszélyeztetési felelősség, enyhe gondatlanság)

A járművezető és a nevezését leadó szülő/gondviselő a nevezés leadásával mindennemű kárigényről lemond, amelyek a rendezvénnyel kapcsolatban keletkeznek, mégpedig az M.T.T.E.-vel, rendezővel, szekciófelügyelővel, sportőrökkel, területtulajdonossal, hivatalokkal, segítő szolgálattal és minden személlyel szemben, akik a rendezvény szervezésével kapcsolatban állnak. Továbbá a területtulajdonosokkal szemben is, amennyiben a rendezvény során használt terület állapota, minősége idéz elő bizonyos károkat, kivéve a szándékosan vagy durva gondatlanságból okozott károkért.

A többi résztvevővel, azok segítői, tulajdonosok, a többi üzembentartó, útitársak (különleges megállapodások előnyt élveznek!) és saját segítőkkel szemben mindennemű kárigényről lemondanak, amelyek a 4×4 junior triál edzésekkel összefüggésben lépnek fel, kivételt képez a szándékosan és durva gondatlanságból okozott kár.

A felelősség kizárásáról történő megállapodás minden résztvevő számára a nevezés rendezőnek való átadásakor hatályba lép.

1.12. Fényképek és videó felvételek

A rendezvényen az M.T.T.E. által megbízott hivatalos fotós jogosult fényképeket és videó felvételeket készíteni. Ezek közzétételéről köteles egyeztetni az egyesülettel. A közzétett fényképeken és videó felvételeken az egyesület logóinak és elérhetőségeinek szerepelnie kell, a fotós logója és elérhetősége szerepelhet.

A rendezvényt látogatók által készített fényképek és videó felvételek bármely módon történő közzétételéhez minden esetben az M.T.T.E. engedélye szükséges. Ellenkező esetben az egyesület hivatalos eljárást kezdeményezhet.

A szövegezésből adódó vitákban az M.T.T.E. vezetősége hoz döntést.

A SZABÁLYZAT SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL, FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON A

Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület

ENGEDÉLYE NÉLKÜL TÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ CSELEKEDET!

Érvényes: 2022.01.01-től visszavonásig.